A One-day course
This one-day course is fully interactive, delivered by one of Children in Wales’ expert trainers and is fully funded by the Welsh Government to allow for deaf and hearing impaired learners attend a course vital to their roles. The training day will be supported by BSL interpreters.

This course is aimed at anyone working directly or indirectly with children and young people in a wide range of workplace and community settings. The purpose of the training is to give participants confidence and essential knowledge on how to safeguard the children and young people in their environment.

As a result, of the training participants will:

 • Learn about the key legislation, guidance, policies and procedures for safeguarding the welfare of children and young people, including E-safety
 • Understand the roles of different agencies involved in safeguarding the welfare of children and young people
 • Understand safe working practices essential to keeping children, young people and practitioners safe in a work setting
 • Consider the potential indicators of different types of child abuse and how to identify these in practice
 • Know how to respond effectively to evidence or concerns that a child or young person has been abused, or neglected
 • Be able to describe the principles and boundaries of confidentiality and when to share information

We wish to ensure that places are filled with people who will benefit from the provision of BSL interpreters. If you have been successful in gaining a place, we will contact you.

To register your interest in attending this training, please email: [email protected]  

A reserve list will be set up, as places are limited. If you do gain a place, but are no longer able to attend, we require you to give at least 48 hours’ notice so we can reallocate the place to someone on the reserve list.

The training will take place at the Children in Wales' Office.

Claire Sharp will be your trainer for the day and will meet you at the venue. She will aim to make the training as interactive as possible. If you have any questions for Claire before the training, you can contact her at; [email protected] or you can call her on 07494 208 637.


Cwrs undydd

Mae’r cwrs undydd hwn yn gwbl ryngweithiol, wedi’i gyflwyno gan un o hyfforddwyr arbenigol Plant yng Nghymru ac wedi’i ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i ddysgwyr byddar a nam ar eu clyw fynychu cwrs sy’n hanfodol i’w rolau. Cefnogir y diwrnod hyfforddi gan ddehonglwyr BSL.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol. Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

O ganlyniad, bydd cyfranogwyr yr hyfforddiant yn:

 • Dysgu am y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau allweddol ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys e-ddiogelwch
 • Deall rolau gwahanol asiantaethau sy'n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  Deall arferion gweithio diogel sy'n hanfodol i gadw plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn ddiogel mewn lleoliad gwaith
 • Ystyried dangosyddion posibl gwahanol fathau o gam-drin plant a sut i nodi’r rhain yn ymarferol
 • Gwybod sut i ymateb yn effeithiol i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, neu ei esgeuluso
 • Gallu disgrifio egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd a phryd i rannu gwybodaeth

Rydym yn dymuno sicrhau bod lleoedd yn cael eu llenwi â phobl a fydd yn elwa o ddarpariaeth dehonglwyr BSL. Os ydych wedi llwyddo i gael lle, byddwn yn cysylltu â chi.

I gofrestru eich diddordeb mewn mynychu’r hyfforddiant hwn, anfonwch e-bost at:[email protected]

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei sefydlu, gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Os byddwch yn cael lle, ond nad ydych yn gallu mynychu mwyach, rydym yn gofyn i chi roi o leiaf 48 awr o rybudd fel y gallwn ailddyrannu’r lle i rywun ar y rhestr wrth gefn.

Bydd yr hyfforddiant yn digwydd yn Swyddfa Plant yng Nghymru.

Claire Sharp fydd eich hyfforddwraig am y diwrnod a bydd yn cwrdd â chi yn y lleoliad. Ei nod fydd gwneud yr hyfforddiant mor rhyngweithiol â phosibl. Os oes gennych unrhyw gwestiynau i Claire cyn yr hyfforddiant, gallwch gysylltu â hi yn; [email protected] neu gallwch ei ffonio ar 07494 208 637.

Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse