Discounts 

As a member you can receive discounts to Children in Wales’ diverse programme of high quality training courses and online events.  We are an experienced provider of training, and all of our events are multi-disciplinary. Members can expect to receive 10% off all bookings they make via our Training Website. Once you have signed up as a member, and your membership has been accepted, you will receive a coupon code that will be valid for the duration of your membership.  

Access to the Members' only area on the Children in Wales website

Create your own account and manage your own email preferences; watch our full webinar recordings (including the Question & Answer session); download our magazine and other publications and view your membership number and training course discount code.

Influence policy

All of our members are encouraged to engage with Children in Wales to inform its representation role, including contributing to Children in Wales policy and consultation responses.

Networking

You can connect with and share best practice with other professionals in your field. We hold a number of member-exclusive networking events and meetings to encourage learning and communication between our members.

Contribute

Named members (one nomination per organisation) can vote at our Annual General Meeting. All members can stand for election to become a Trustee, and can also stand for election to our influential Policy Council. 

Access to essential information and eBriefings

Members can opt to receive exclusive ebriefings and information within this site, including our quarterly magazine, Eurochild InfoFlash and our Members' eBriefing. 

Free Advertising 

Members are able to advertise job vacancies via our Members' eBriefing, and submit articles for our quarterly magazine, completely free of charge. 

Discounted Room Hire and Equipment Hire

We have meeting rooms and facilities situated within the centre of Cardiff that can be booked for meetings, including conference call facilities. Members receive an exclusive discount to book. 

Click here to join!


Gostyngiadau

Fel aelod, gallwch chi dderbyn gostyngiad ar gyfer rhaglen amrywiol Plant yng Nghymru o gyrsiau hyfforddi a digwyddiadau ar-lein o safon uchel. Rydyn ni’n ddarparwr hyfforddiant profiadol, ac mae ein holl ddigwyddiadau yn rhai amlddisgyblaeth. Gall Aelodau ddisgwyl derbyn 10% oddi ar bob archeb trwy ein Gwefan Hyfforddi. Unwaith byddwch chi wedi rhoi eich enw i lawr i fod yn aelod, ac rydyn ni wedi derbyn eich aelodaeth, byddwch chi’n derbyn côd taleb fydd yn ddilys ar hyd eich aelodaeth. 

Mynediad i ardal Aelodau yn unig ar wefan Plant yng Nghymru

Creuwch cyfrif eich hun a rheolwch dewisiadau ebost eich hun; gwyliwch ein recordiadau gweminar llawn (gan gynnwys y sesiwn Holi ac Ateb); lawrlwythwch ein cylchgrawn a chyhoeddiadau eraill a gwelwch eich rhif aelodaeth a'ch cod disgownt cwrs hyfforddi.

Dylanwadu ar bolisi

Anogir ein holl aelodau i ymgysylltu â Plant yng Nghymru i lywio’i rôl gynrychioliadol, gan gynnwys cyfrannu at ymatebion polisi ac ymgynghori Plant yng Nghymru. 

Rhwydweithio

Gallwch chi gysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill yn eich maes a rhannu arfer gorau gyda nhw. Rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio yn arbennig i’r aelodau a chyfarfodydd i annog dysgu a chyfathrebu ymhlith ein haelodau.

Cyfrannu

Gall aelodau penodol/allweddol (un enwebiad fesul sefydliad) bleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Gall yr holl aelodau sefyll mewn etholiad i fod yn ymddiriedolwr, a hefyd i gael eu hethol i’n Cyngor Polisi dylanwadol.

Mynediad at wybodaeth hanfodol ac eFriffiadau
Bydd Aelodau’n cael dewis derbyn eFriffiadau ar y safle hwn, gan gynnwys ein cylchgrawn chwarterol, InfoFlash Eurochild ac ein eFriffiadau yn arbennig i aelodau.

Hysbysebu am ddim

Mae aelodau yn gallu hysbysebu swyddi gwag trwy ein eFriffiad i Aelodau, a chyflwyno erthyglau ar gyfer ein cylchgrawn chwarterol, yn gwbl ddi-dâl. 

Gostyngiadau wrth Logi Ystafell a Chyfarpar

Mae gennym ni ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau yng nghanol Caerdydd, ac mae modd eu neilltuo ar gyfer cyfarfodydd, gan gynnwys cyfleusterau galwadau torfol. Bydd Aelodau’n derbyn gostyngiad unigryw wrth archeb

Cliciwch yma i ymuno!


  


Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse