Discounted Tickets

Members receive 10% off all Children in Wales high quality and diverse training courses, and online events, booked via our Training and Events Webpage.  Once you have signed up and your membership has been accepted, you will receive your 10% off coupon code that will be valid for the duration of your membership. 

Exclusive and Unlimited Access to the Members' area of the Children in Wales website

Create your own account and manage your own email preferences; watch our full webinar recordings (including the Question & Answer session); Visit our online resource library and download our magazine and other publications and view your membership number and training course discount code.

Include articles in our quarterly magazine, free of charge

Each of our quarterly magazines has a theme and members are encouraged to submit articles, completely free of charge.  Hundreds of people working in the children's sector read the magazine, so it's a great place to share good practice and advertise your work.

Member shout-outs on our social media

We send "member shout-outs" on our social media platforms and would encourage all members to let us know about any children's rights-based campaigns that they're launching or working on. Information can be sent to [email protected] and we will be sure to help you with your advertising. 

Influence policy

Engage with Children in Wales to inform its representation role, including contributing to Children in Wales policy and consultation responses.

In Person and Virtual Networking Events

Connect with and share best practice with other professionals in your field. We hold a number of member-exclusive networking events and meetings to encourage learning and communication between our members.

Contribute

Named members (one nomination per organisation) can vote at our Annual General Meeting. All members can stand for election to become a Trustee, and can also stand for election to our influential Policy Council. 

Access to essential information and eBriefings

Members can opt to receive exclusive ebriefings, including our quarterly magazine, Eurochild InfoFlash and our Members' eBriefing. 

Free Advertising 

Members are able to advertise job vacancies via our Members' eBriefing, and we can share your news on our socials. Children in Wales has nearly 11,000 followers on X.

Click here to join!


Tocynnau Gostyngol

Mae aelodau'n cael 10% oddi ar holl gyrsiau hyfforddi a digwyddiadau ar-lein Plant yng Nghymru, sydd yn cael eu archebu trwy ein Tudalen We Hyfforddi a Digwyddiadau.  Mae ein holl cyrsiau yn amrywiol ac o safon uchel.  Ar ôl i chi gofrestru a'ch aelodaeth wedi cael ei dderbyn, byddwch yn derbyn eich cod cwpon 10% a fydd yn ddilys drwy gydol eich aelodaeth. 

Mynediad Diderfyn Unigryw i'r ardal Aelodau ar wefan Plant yng Nghymru

Creuwch cyfrif eich hun a rheolwch dewisiadau ebost eich hun; gwyliwch ein recordiadau gweminar llawn (gan gynnwys y sesiwn Holi ac Ateb); ewch i'n llyfrgell adnoddau ar-lein a lawrlwythwch ein cylchgrawn a chyhoeddiadau eraill a gwelwch eich rhif aelodaeth a'ch cod disgownt cwrs hyfforddi.

Cynnwys erthyglau yn ein cylchgrawn chwarterol, yn rhad ac am ddim

Mae gan bob un o'n cylchgronau chwarterol thema ac anogir aelodau i gyflwyno erthyglau, yn hollol rhad ac am ddim.  Mae cannoedd o bobl sy'n gweithio yn y sector plant yn darllen y cylchgrawn, felly mae'n lle gwych i rannu arfer da a hysbysebu eich gwaith.

Gweiddiad allan i'n aelodau ar ein cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn anfon "gweiddiad allan i'n aelodau" ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a byddem yn falch iawn o dynnu sylw at unrhyw ymgyrchoedd sy'n seiliedig ar hawliau plant yr ydych yn eu lansio neu'n gweithio arnynt. Anfonwch wybodaeth at [email protected] a byddwn yn sicr o'ch helpu gyda'ch hysbysebu.

Dylanwadu ar bolisi

Anogir ein holl aelodau i ymgysylltu â Plant yng Nghymru i lywio’i rôl gynrychioliadol, gan gynnwys cyfrannu at ymatebion polisi ac ymgynghori Plant yng Nghymru. 

Digwyddiadau Rhwydweithio yn Rhithwir ac Mewn Person

Gallwch chi gysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill yn eich maes a rhannu arfer gorau gyda nhw. Rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio yn arbennig i’r aelodau a chyfarfodydd i annog dysgu a chyfathrebu ymhlith ein haelodau.

Cyfrannu

Gall aelodau penodol/allweddol (un enwebiad fesul sefydliad) bleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Gall yr holl aelodau sefyll mewn etholiad i fod yn ymddiriedolwr, a hefyd i gael eu hethol i’n Cyngor Polisi dylanwadol.

Mynediad at wybodaeth hanfodol ac eFriffiadau
Bydd Aelodau’n cael dewis derbyn eFriffiadau, gan gynnwys ein cylchgrawn chwarterol, InfoFlash Eurochild ac ein eFriffiadau yn arbennig i aelodau.

Hysbysebu am ddim

Gall aelodau hysbysebu swyddi gwag drwy e-Friffiad i'n Haelodau, a gallwn rannu eich newyddion ar ein cymdeithasau. Mae gan Plant yng Nghymru bron i 11,000 o ddilynwyr ar X.

Cliciwch yma i ymuno!


  


Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse