Sgroliwch i lawr am y Gymraeg

Saturday, 20 January 2024

9:30am - 12:30pm

Scout & Guide Headquarters, Bryn Road, Swansea SA2 0AU

Wednesday, 28 February 2024

9:30am - 12:30pm

Children in Wales, 21 Windsor Place, Cardiff CF10 3BY


A half day course

This half day course on Safeguarding and Children’s Rights is aimed at deaf and hard of hearing learners who need the support of BSL interpreters. It has been funded by the Welsh Government.

This course is aimed at anyone working directly or indirectly with children and young people in a wide range of workplace and community settings. The purpose of the training is to give participants confidence and essential knowledge on how to safeguard the children and young people in their environment.

As a result, of the training participants will:

 • Learn about the key legislation, guidance, policies and procedures for safeguarding the welfare of children and young people, including E-safety.
 • Understand the roles of different agencies involved in safeguarding the welfare of children and young people.
 • Understand safe working practices essential to keeping children, young people and practitioners safe in work.
 • Consider the potential indicators of different types of child abuse and how to identify these in practice.
 • Know how to respond effectively to evidence or concerns that a child or young person has been abused, or neglected.
 • Be able to describe the principles and boundaries of confidentiality and when to share information.

We  would like the places to be filled by people who need the use of BSL interpreters.

To book your place on this training, please email us letting us know which date you would like to attend:

[email protected]  

If you book a place but can no longer attend, please can you let us know as soon as possible so your place can be given to someone on the reserve list.

Claire Sharp will be your trainer for the day and will meet you at the venue. She will make the training as interactive as possible. If you have any questions for Claire before the training, you can contact her at; [email protected] or you can call her on 07494 208 637.


Dydd Sadwrn, 20 Ionawr 2024

9:30yb - 12:30yp

Swansea Scout & Guides, Bryn Road, Swansea SA2 0AU

Dydd Mercher, 28 Chwefror 2024

9:30yb - 12:30yp

Plant yng Nghymru, 21 Plas Winsor, Caerdydd, CF10 3BY


Cwrs hanner ddydd

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn ar Ddiogelu a Hawliau Plant wedi’i anelu at ddysgwyr byddar a thrwm eu clyw sydd angen cymorth dehonglwyr BSL. Mae wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol. Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

O ganlyniad, bydd cyfranogwyr yr hyfforddiant yn:

 • Dysgu am y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau allweddol ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys e-ddiogelwch
 • Deall rolau gwahanol asiantaethau sy'n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  Deall arferion gweithio diogel sy'n hanfodol i gadw plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn ddiogel mewn lleoliad gwaith
 • Ystyried dangosyddion posibl gwahanol fathau o gam-drin plant a sut i nodi’r rhain yn ymarferol
 • Gwybod sut i ymateb yn effeithiol i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, neu ei esgeuluso
 • Gallu disgrifio egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd a phryd i rannu gwybodaeth

Hoffem i'r lleoedd gael eu llenwi gan bobl sydd angen dehonglwyr BSL.

I archebu eich lle ar yr hyfforddiant hwn, anfonwch e-bost atom yn rhoi gwybod i ni pa ddyddiad yr hoffech fynychu:

[email protected]

Os byddwch yn archebu lle ond yn methu â mynychu mwyach, a fyddech cystal â rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gellir rhoi eich lle i rywun ar y rhestr wrth gefn.

Claire Sharp fydd eich hyfforddwraig am y diwrnod a bydd yn cwrdd â chi yn y lleoliad. Ei nod fydd gwneud yr hyfforddiant mor rhyngweithiol â phosibl. Os oes gennych unrhyw gwestiynau i Claire cyn yr hyfforddiant, gallwch gysylltu â hi yn; [email protected] neu gallwch ei ffonio ar 07494 208 637.


Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse