Stakeholder Engagement Project – Preventing and Responding to Child Sexual Abuse in Wales

We want your views on the Implementation of the
Child Sexual Abuse Action Plan 2019

The Welsh Government is undertaking a review of the implementation and the progress made by Regional Safeguarding Boards, and key partner agencies from the statutory, third, and private sectors to implement the Child Sexual Abuse Action Plan for Wales.

Children in Wales has been asked to carry out engagement activities with key agencies who have been working to make changes under the plan, and we want to find out your views about what has happened as a result of the plan, and the outcomes of these initiatives.

Your views will be compiled into a report to the Welsh Government, with recommendations as to what should be included in the new plan to take this work forward.

We want to hear from you about:

*What kind of engagement would work best for you, including options for focus groups, questionnaires and individual interviews?

*What has changed in your areas of work since the plan was published?

*What progress has been made to increase awareness, protection and support for children and young people being sexually abused in Wales?
 
*What trends are you seeing? 

*What are the survivors of child sexual abuse telling you?

*What recommendations do you suggest the report should make to Government?


This is a real opportunity to influence the creation of a new plan which will build on existing work that has been achieved, and will take on board your knowledge of initiatives that have developed outside of the plan.
 
If you are unable to attend this event, but wish to get involved in engagement events taking place in January and February 2023, please email [email protected] to indicate what form of engagement you would prefer.


Prosiect Ymgysylltu â Rhanddeiliaid – Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol
yng Nghymru

Rydym eisiau eich barn chi ar weithredu'r Cynllun Gweithredu Cam-drin Plant
yn Rhywiol 2019

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnal adolygiad o'r gweithredu a'r cynnydd a wneir gan y Byrddau Diogelu Rhanbarthol, ac asiantaethau partner allweddol o'r sectorau statudol, y trydydd a'r sector preifat i weithredu'r Cynllun Gweithredu Cam-drin Plant yn Rhywiol i Gymru.

Gofynnwyd i Plant yng Nghymru gynnal gweithgareddau ymgysylltu gydag asiantaethau allweddol sydd wedi bod yn gweithio i wneud newidiadau o dan y cynllun, ac rydym am ddarganfod eich barn am yr hyn a ddigwyddodd o ganlyniad i'r cynllun, a chanlyniadau'r mentrau hyn.
 
Caiff eich barn ei lunio mewn adroddiad i Lywodraeth Cymru, gydag argymhellion ynglŷn â beth ddylid ei gynnwys yn y cynllun newydd i fwrw ymlaen â'r gwaith hwn.

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi am:

*Pa fath o ymgysylltu fyddai'n gweithio orau i chi, gan gynnwys opsiynau ar gyfer grwpiau ffocws, holiaduron a chyfweliadau unigol?

*Beth sydd wedi newid yn eich meysydd gwaith ers cyhoeddi'r cynllun?

*Pa gynnydd sydd wedi'i wneud i gynyddu ymwybyddiaeth, amddiffyniad a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sy'n cael eu cam-drin yn rhywiol yng Nghymru?

*Pa dueddiadau rydych chi'n eu gweld?

*Beth mae goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol yn dweud wrthych chi?

*Pa argymhellion ydych chi'n awgrymu y dylai'r adroddiad eu gwneud i'r Llywodraeth?


Dyma gyfle go iawn i ddylanwadu ar greu cynllun newydd a fydd yn adeiladu ar waith presennol sydd wedi'i gyflawni, a bydd yn ymgymryd â'ch gwybodaeth am fentrau sydd wedi datblygu y tu allan i'r cynllun.

Os na allwch ddod i'r digwyddiad hwn, ond yn dymuno cymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu sy'n cael eu cynnal ym mis Ionawr a mis Chwefror 2023, allech chi anfon ebost i [email protected] i nodi pa fath o ymgysylltu y byddai'n well gennych. 

Book tickets

You cannot book tickets for past events.

Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse