HYBRID 

Swansea University Singleton Campus

or

Online  

1 - 4pm (followed by refreshments and networking until 5pm)

We would like to invite you to attend the first annual conference of the Children’s Rights in Early Years (CREY) network. This HYBRID conference at Swansea University Singleton Campus, and online, will focus on sharing best practice and current work around listening to the voices of young children.

Speakers will include:

· Dr Lorna Arnott (Strathclyde University) The culture of voice in early childhood: attunement, participation and power

· Rhona Matheson and Anne McFadyen (Members of the Infant Mental Health Implementation and Advisory Group – Scottish Government) Listening to the Voices of Infants in Scotland, The Scottish Government’s Best Practice Guidance and Infant Pledge; and research from Starcatchers about using the arts to elicit the voice of babies

· Natalie Canning (Open University) Children’s Empowerment in Play (CEiP) Empowerment Framework

· Dr Jane Waters-Davies (University of Wales Trinity Saint David) The capable child as a threshold concept for inclusive early childhood education and care

· Dawn Jones (Wolverhampton University) What I really think about sitting straight, golden time and reward charts: Gathering 4-year-olds views on behaviourist pedagogy in reception

· Dr Sarah Chicken (University of West of England) Children’s Participation in Schools Research Launch

· Paula Timms (Children in Wales) celebrating Children in Wales’ 30th anniversary


Book your FREE space below and please choose whether to attend in person or online. 

In collaboration with Children’s Participation in Schools

HYBRID 

Campws Singleton Prifysgol Abertawe

neu 

Ar-lein

1 - 4pm (gyda Lluniaeth a Rhwydweithio’n dilyn tan 5pm)

Hoffem estyn gwahoddiad i chi ddod i gynhadledd flynyddol gyntaf y rhwydwaith Hawliau Plant yn y Blynyddoedd Cynnar (CREY). Bydd y gynhadledd hybrid hon ym Mhrifysgol Abertawe ac ar-lein yn canolbwyntio ar rannu arfer gorau a gwaith cyfredol ynghylch gwrando ar leisiau plant ifanc.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

· Dr Lorna Arnott (Prifysgol Strathclyde) Diwylliant llais yn ystod plentyndod cynnar: atafaelu, cyfranogiad a grymrychwch

· Rhona Matheson ac Anne McFadyen (Aelodau o Grŵp Cynghori a Gweithredu ar Iechyd Meddwl Babanod – Llywodraeth yr Alban) Gwrando ar leisiau babanod yn yr Alban, canllawiau arfer gorau Llywodraeth yr Alban ac addewid babanod; ac ymchwil gan Starcatchers am ddefnyddio'r celfyddydau i ennyn llais babanod

· Natalie Canning (y Brifysgol Agored) Fframwaith Grymuso - Grymuso Plant trwy Chwarae (CEiP)

· Dr Jane Waters-Davies (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) Y plentyn galluog: cysyniad trothwy ar gyfer addysg a gofal cynhwysol mewn plentyndod cynnar

· Dawn Jones (Prifysgol Wolverhampton) Barn onest ar eistedd yn gefnsyth, amser aur a siartiau gwobrwyo: casglu barn plant 4 blwydd oed ar addysgeg ymddygiadol yn y dosbarth derbyn

· Dr Sarah Chicken (Prifysgol Gorllewin Lloegr) Lansio Gwaith Ymchwil i Gyfranogiad Plant mewn Ysgolion

· Paula Timms (Plant yng Nghymru) dathlu pen-blwydd Plant yng Nghymru yn 30 oed


Archebwch eich lle AM DDIM isod a dewiswch p'un ai i ddod yn bersonol neu ar-lein.

Mewn cydweithrediad â Chyfranogiad Plant mewn Ysgolion

Book tickets

You cannot book tickets for past events.

Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse