Multiple dates to choose from, please select your choice below. Confirmation emails will include details of your booking

Dyddiadau lluosog i ddewis ohonynt, dewiswch eich dewis isod. Bydd e-byst cadarnhad yn cynnwys manylion eich archeb

Half-day course

This training has been funded through the Welsh Government saving your organisation the usual fee of £65.00 per attendee.

This Welsh Government funded training course is aimed at practitioners working with children under seven years or with their families in a range of settings including child care, family support, play work, outdoor and arts activities. Attendees will have an opportunity to explore the meaning of child centred work in practice. The session will enable people to understand where Children’s Rights come from, how they impact on different areas of work, and the policy and legal processes that support the implementation of Child Rights.

Aims:

  • Understand what the UNCRC is, how it is implemented and monitored in Wales.
  • To have an overview of Wales's Early Years policies within context of children's rights.
  • Understand how rights apply to babies and young children.
  • Understand how the voice of child is heard in the Early Years.
  • An awareness of tools and approaches to use with babies and young children to support their rights.

Cwrs hanner-dydd

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ariannu drwy Lywodraeth Cymru gan arbed y ffi arferol o £65.00 fesul mynychwr i’ch sefydliad.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda'u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau celfyddydol. Bydd mynychwyr yn cael cyfle i archwilio ystyr gwaith sy'n canolbwyntio ar y plentyn yn ymarferol. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall o ble mae Hawliau Plant yn dod, sut maen nhw'n effeithio ar wahanol feysydd gwaith, a'r prosesau polisi a chyfreithiol sy'n cefnogi gweithredu Hawliau Plant.

Nodau:

  • Deall beth yw CCUHP, sut mae’n cael ei weithredu a’i fonitro yng Nghymru.
  • Cael trosolwg o bolisïau Blynyddoedd Cynnar Cymru o fewn cyd-destun hawliau plant.
  • Deall sut mae hawliau yn berthnasol i fabanod a phlant ifanc.
  • Deall sut mae llais plentyn yn cael ei glywed yn y Blynyddoedd Cynnar.
  • Ymwybyddiaeth o offer a dulliau i'w defnyddio gyda babanod a phlant ifanc i gefnogi eu hawliau.

Book tickets

You cannot book tickets for past events.

Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse