This Welsh Government funded half-day training course is aimed at practitioners working with children under seven years or with their families in a range of settings including child care, family support, playwork, outdoor and arts activities. Attendees will have an opportunity to explore the meaning of child centred work in practice. The session will enable people to understand where Children’s Rights come from, how they impact on different areas of work, and the policy and legal processes that support the implementation of Child Rights.

Aims:

  • Understand what the UNCRC is and how it is implemented in Wales.
  • To have an overview of the Early Years political context and processes in Wales.
  • Identification of the key policy drivers and national priorities for the Early Years
  • Understand how key areas of work within your organisation fit into the main policy areas concerning Early Years.
  • Understand how the voice of child is heard in the Early Years.

Mae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda'u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau celfyddydol. Bydd mynychwyr yn cael cyfle i archwilio ystyr gwaith sy'n canolbwyntio ar y plentyn yn ymarferol. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall o ble mae Hawliau Plant yn dod, sut maen nhw'n effeithio ar wahanol feysydd gwaith, a'r prosesau polisi a chyfreithiol sy'n cefnogi gweithredu Hawliau Plant.

Nodau:

  • Deall beth yw'r UNCRC a sut mae'n cael ei weithredu yng Nghymru
  • Cael trosolwg o gyd-destun a phrosesau gwleidyddol y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru
  • Nodi'r ysgogwyr polisi a'r blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
  • Deall sut mae meysydd gwaith allweddol yn eich sefydliad yn ffitio i'r prif feysydd polisi sy'n ymwneud â'r Blynyddoedd Cynnar
  • Deall sut mae llais plentyn yn cael ei glywed yn y Blynyddoedd Cynnar

Book tickets

Ticket Cost Quantity
18 October | Hydref 2022 Free Unavailable
Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse