A One Day Course

The trainers will make the training fun for you all by using engaging exercises during the day.

Through attending this course you will benefit from having a firm grounding in theory and practice, acquiring practical techniques to increase young people’s participation in your work. This includes participation with individual young people and extending their involvement in organisational decision making.

This learning opportunity will benefit smaller organisations who struggle with funds to offer their staff training. By continuing to offer courses online the training remains accessible across the country and makes it easier for people who have limits on travel or caring commitments.  The training encourages a wide mix of people from different sectors and regions coming together in the same session to share experiences and learn from others.

Learning objectives:

 • Gain an understanding of Children and Young Peoples’ Rights in the Welsh context
 • Explore what ‘Participation’ means for young people of different ages
 • Have an understanding of the legislation and guidance supporting young person centred work
 • Gain skills for working with Young People
 • Examine barriers to participation and possible solutions
 • Understand how to set up and run a Youth Forum
 • Develop an individual Action Plan for you to take this work forward

This training has been funded through the Welsh Government saving your organisation the usual fee of £98.00 per attendee. Please be mindful when booking that you are able to attend and if you are no longer able to attend, to please notify us as soon as possible by contacting: 

[email protected]


Cwrs Undydd 

Bydd yr hyfforddwr yn gwneud yr hyfforddiant yn hwyl i chi i gyd trwy ddefnyddio ymarferion diddorol yn ystod y dydd.

Trwy fynychu’r cwrs hwn byddwch yn elwa o fod â sylfaen gadarn mewn theori ac ymarfer, gan gaffael technegau ymarferol i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc yn eich gwaith. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad sefydliadol.

Bydd y cyfle dysgu hwn o fudd i sefydliadau llai sy'n cael trafferth gydag arian i gynnig hyfforddiant i'w staff. Trwy barhau i gynnig cyrsiau ar-lein mae'r hyfforddiant yn parhau i fod yn hygyrch ledled y wlad ac yn ei gwneud yn haws i bobl sydd â chyfyngiadau ar ymrwymiadau teithio neu ofalu. Mae'r hyfforddiant yn annog cymysgedd eang o bobl o wahanol sectorau a rhanbarthau i ddod at ei gilydd yn yr un sesiwn i rannu profiadau a dysgu gan eraill.

Amcanion dysgu:

 • Ennill dealltwriaeth o Hawliau Plant a Phobl Ifanc yn y cyd-destun Cymreig
 • Archwiliwch beth mae ‘Cyfranogiad’ yn ei olygu i bobl ifanc o wahanol oedrannau
 • Meddu ar ddealltwriaeth o'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau sy'n cefnogi gwaith sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc
 • Ennill sgiliau ar gyfer gweithio gyda Phobl Ifanc
 • Archwilio'r rhwystrau i gyfranogiad ac atebion posibl
 • Deall sut i sefydlu a rhedeg Fforwm Ieuenctid
 • Datblygu Cynllun Gweithredu unigol i chi symud y gwaith hwn yn ei flaen

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ariannu drwy Lywodraeth Cymru gan arbed y ffi arferol o £98.00 fesul mynychwr i’ch sefydliad. Cofiwch wrth archebu eich bod yn gallu mynychu ac os na allwch fynychu mwyach, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl drwy gysylltu â:

[email protected]

Book tickets

Ticket Cost Quantity
24 September | Medi 2024 Free
Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse