A One Day Course

This course is fun and involves engaging exercises. 

The course will set out the theoretical and legislative framework for children's participation in Wales and involve techniques that can be used directly with children. 

The majority of the course will explore the methods that can be used with children on an individual and group bases to include them as widely as possible in decisions that affect their everyday lives. Participants will feel empowered to use practical tools to support children’s participation.

This Welsh Government funded course is aimed at those organisations whom mainly work with primary to lower secondary age pupils.

Learning objectives:

 • Gain an understanding of Children’s Rights and Participation
 • What ‘Participation’ means for children of different ages
 • Have an understanding of the Legislative Framework
 • Gain skills for working with Children
 • Barriers and possible solutions to participation
 • Develop an organisational Action Plan

Cwrs Undydd 

Mae'r cwrs yn hwyl ac yn cynnwys ymarferion gafaelgar. 

Bydd y cwrs yn nodi'r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio'n uniongyrchol gyda phlant. 

Bydd mwyafrif y cwrs yn archwilio'r dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant ar sail unigolyn a grŵp i'w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd. Bydd cyfranogwyr yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc

Mae’r cwrs hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at y sefydliadau hynny sy’n gweithio’n bennaf gyda disgyblion oed cynradd i uwchradd iau.

Amcanion dysgu: 

 • Cael dealltwriaeth o Hawliau a Chyfranogiad Plant
 • Beth mae ‘cyfranogiad’ yn ei olygu i blant o wahanol oedrannau
 • Meddu ar ddealltwriaeth o'r Fframwaith Deddfwriaethol
 • Ennill sgiliau ar gyfer gweithio gyda Phlant
 • Rhwystrau ac atebion posibl i gyfranogiad
 • Datblygu Cynllun Gweithredu sefydliadol

Book tickets

Ticket Cost Quantity
17 August | Awst 2022 Free Unavailable
Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse