A One Day Course

Through attending this course you  will benefit from having a firm grounding in theory and practice, acquiring practical techniques to increase young people’s participation your work. This includes organisational participation. Mike is an expert in working with Adolescents and Emerging Adults. 

This Welsh Government funded training will benefit smaller organisations who struggle with funds to offer their staff training.  Continuing online this will make the training more accessible across the country and make it easier for people who have limits on travel and caring commitments. It can also mean a mix of people from different regions coming together in the same session.

Mike will make the training fun for you all by using engaging exercises during the day.

Learning objectives:

 • Gain an understanding of Young Peoples’ Rights and Participation
 • What ‘Participation’ means for young people of different ages
 • Have an understanding of the Legislative Framework
 • Gain skills for working with Young People
 • Examine barriers to participation and possible solutions
 • Understand how to set up and run a Youth Forum
 • Develop an organisational Action Plan

Cwrs Undydd 

Trwy fynychu’r cwrs hwn byddwch yn elwa o fod â sylfaen gadarn mewn theori ac ymarfer, gan gaffael technegau ymarferol i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc yn eich gwaith. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad sefydliadol. Mae Mike yn arbenigwr ar weithio gyda'r Glasoed ac Oedolion sy'n Datblygu.

Bydd yr hyfforddiant hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru o fudd i sefydliadau llai sy'n cael trafferth gyda chyllid i gynnig hyfforddiant i'w staff. Gan barhau ar-lein bydd hyn yn gwneud yr hyfforddiant yn fwy hygyrch ar draws y wlad ac yn ei gwneud yn haws i bobl sydd â chyfyngiadau ar ymrwymiadau teithio a gofalu. Gall hefyd olygu cymysgedd o bobl o wahanol ranbarthau yn dod at ei gilydd yn yr un sesiwn.

Bydd Mike yn gwneud yr hyfforddiant yn hwyl i chi i gyd trwy ddefnyddio ymarferion diddorol yn ystod y dydd.

Amcanion dysgu: 

 • Ennill dealltwriaeth o Hawliau a Chyfranogiad Pobl Ifanc
 • Beth mae ‘Cyfranogiad’ yn ei olygu i bobl ifanc o wahanol oedrannau
 • Meddu ar ddealltwriaeth o'r Fframwaith Deddfwriaethol
 • Ennill sgiliau ar gyfer gweithio gyda Phobl Ifanc 
 • Archwilio'r rhwystrau i gyfranogiad ac atebion posibl
 • Deall sut i sefydlu a rhedeg Fforwm Ieuenctid
 • Datblygu Cynllun Gweithredu sefydliadol

Book tickets

Ticket Cost Quantity
8 December | Rhagfyr 2022 Free Unavailable
Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse