Children in Wales will be bringing our 30th anniversary celebrations to a close with an event in the Neuadd at the Senedd on Thursday, 7 March 2024, 12pm to 1.30pm. It is being kindly sponsored by Jane Dodds, MS. 

Our celebratory book, ‘Pause, Play, Fast-Forward: The Journey of Children in Wales’, which has been expertly written by our young volunteers, will be launched at the event. We have also invited representatives from all political parties to demonstrate what children’s rights mean to them, and for their support and commitment to working together to achieving better children’s rights in Wales for the next 30 years.   

Join us at this event to help celebrate and create a Wales where all children have all their rights fulfilled. Refreshments and buffet lunch will be provided.


Bydd Plant yng Nghymru yn dod â'n dathliadau pen-blwydd yn 30 oed i ben gyda digwyddiad yn y Neuadd yn y Senedd ar ddydd Iau, 7 Mawrth 2024, 12pm i 1.30pm. Mae'n cael ei noddi'n garedig gan Jane Dodds, AS.

Bydd ein llyfr dathlu, 'Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru', y mae ein gwirfoddolwyr ifanc wedi'i ysgrifennu'n arbenigol, yn cael ei lansio yn y digwyddiad. Rydym hefyd wedi gwahodd cynrychiolwyr o bob plaid wleidyddol i ddangos beth mae hawliau plant yn ei olygu iddyn nhw, ac am eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i gydweithio i sicrhau gwell hawliau plant yng Nghymru am y 30 mlynedd nesaf. 

Ymunwch â ni yn y digwyddiad hwn i helpu i ddathlu a chreu Cymru lle mae gan bob plentyn ei holl hawliau wedi'i gyflawni. Bydd lluniaeth a bwyd yn cael eu darparu.


Book tickets

Ticket Cost Quantity
7 March | Mawrth 2024 Free Unavailable
Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse