This year’s Membership Survey is now live and will be used to gather your views around various activities that are happening within Children in Wales. Your feedback will allow us to understand how to continue supporting your organisation, your workforce and your beneficiaries.  

Please find below the link that will take you our Survey and we do hope that you can put aside 10 minutes of your time to complete it. YOUR feedback is extremely important and worthwhile to us.    

Please complete it by Thursday, 19 October 2023 and be in with a chance to WIN a FREE one day Children in Wales training course. 

Good luck! 

Click here to open the survey


Mae'r Arolwg Aelodaeth eleni bellach yn fyw a bydd yn cael ei ddefnyddio i gasglu eich barn am weithgareddau amrywiol sy'n digwydd o fewn Plant yng Nghymru. Bydd eich adborth yn ein galluogi i ddeall sut i barhau i gefnogi eich sefydliad, eich gweithlu a'ch buddiolwyr.  

Dewch o hyd i'r ddolen isod a fydd yn mynd â'n Harolwg i chi ac rydym yn gobeithio y gallwch neilltuo 10 munud o'ch amser i'w gwblhau. Mae eich adborth yn bwysig ac yn werthfawr iawn i ni.    

Cwblhewch erbyn dydd Iau, 19 Hydref 2023 a chewch gyfle i ennill cwrs hyfforddi Plant yng Nghymru undydd AM DDIM. 

Pob lwc! 

Cliciwch yma i agor yr arolwg


Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse